Včera EK predstavila dlhšie diskutovaný legislatívny balík s názvom „Fit for 55“ (FF55) ako súčasť Európskej zelenej dohody, ktorý pozostáva zo súboru návrhov revízií EU klimatických a energetických právnych predpisov s cieľom dosiahnuť zníženie čistých emisií skleníkových plynov najmenej o 55% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Súčasťou FF55 je viacero legislatívnych návrhov a iniciatív, ako napríklad

 • revízia systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) vrátane jeho rozšírenia na lodnú dopravu, revízia pravidiel pre emisie z leteckej dopravy a vytvorenie samostatného systému obchodovania s emisnými kvótami pre cestnú dopravu a budovy
 • revízia nariadenia o spoločnom úsilí v súvislosti s cieľmi členských štátov v oblasti znižovania emisií v sektoroch mimo systému EU ETS
 • revízia nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (LULUCF)
 • revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (tzv RED III)
 • prepracovanie smernice o energetickej efektívnosti
 • revízia smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá;
 • zmena nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá
 • revízia smernice o zdaňovaní energie
 • mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)
 • iniciatíva ReFuelEU Aviation pre udržateľné letecké palivá
 • iniciatíva FuelEU maritime pre zelený európsky námorný priestor

Predložené návrhy podliehajú schváleniu Radou  a Európskym parlamentom.

 

Viac informácií, ako aj  všetky znenia návrhov, ktoré pripravila EK v súvislosti s balíkom Fit for 55 nájdete na nasledovnom linku:

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Články

Články