Dňa 26.09. 2017 sa pod hlavičkou SAPPO konal seminár k novele zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona vyšla pod číslom 181/2017 Z. z.

Novela zákona nadobudla účinnosť od 01.08.2017. SAPPO sa aktívne zapojilo do procesu tvorby a pripomienkovania zákona v spolupráci s MH SR a MŽP SR.

Na seminári vystúpili zástupcovia MH SR a MŽP SR ako tvorcovia zákona. Prítomní boli členovia SAPPO ale aj zástupcovia Finančného riaditeľstva SR.

Seminár sa konal na vysokej úrovni, ktorého súčasťou bola aj aktívna diskusia.

S pozdravom
SAPPO

Články

Články