Členovia SAPPO pozitívne vnímajú zmeny určené spoločným európskym záväzkom vo vzťahu k uhlíkovej neutralite. Vysoké štandardy, ktoré sú dnes súčasťou výroby, distribúcie a predaja ropných produktov by sa mali stať normou aj v novej, nízkoemisnej a bezemisnej mobilite. V tomto smere je cieľom SAPPO podporovať podmienky pre rozvoj zodpovednej, transparentnej a udržateľnej činnosti odvetvia výrobcov a predajcov udržateľných palív a mazív.

Naše členské spoločnosti dodávajú na slovenský trh značné množstvo energie, a preto je našim cieľom a najväčšou výzvou zabezpečiť, aby dodávaná energia bola udržateľná a nízkoemisná a transformovať naše odvetvie na udržateľnú a nízkouhlíkovú výrobu s jasným cieľom – zabezpečiť ochranu životného prostredia a klímy . V rámci dialógu členských spoločností SAPPO so štátnymi inštitúciami spoločne pracujeme na zodpovednom a udržateľnom prístupe smerujúcom k naplneniu európskych klimatických cieľov, ktoré sú premietnuté v kľúčovom dokumente EÚ – v Európskej zelenej dohode (EÚ Green Deal).

Cesta k nízkoemisnej a bezemisnej mobilite je možná, len prostredníctvom transformačného procesu založeného na rozvoji moderných technológií a inovácií.

Spoločnou snahou všetkých členov SAPPO je poskytovať energiu všetkým, ktorí ju na svojich cestách potrebujú. Členské spoločnosti SAPPO vnímajú svoju spoločnú rolu – prichádzať s riešeniami, ktoré prispejú k cieľu Európskej únie stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Väčšina členov si preto vytýčila plán ako do roku 2050 znížiť objem vytvorených emisií a ako sa do roku 2050 stať uhlíkovo neutrálnymi. Spoločnosti, ktoré tvoria SAPPO sú aj tie, ktoré svojimi skúsenosťami, veľkosťou a celosvetovou pôsobnosťou môžu ukázať smer, ktorým sa mobilita a energetické zdroje pre ňu budú uberať v ďalších dekádach.

Diverzifikácia riešení

Cieľom všetkých členov je nájsť správny a vybalansovaný nízko emisný energetický systém, ktorý na jednej strane umožní dopravu každému, kto ju potrebuje a na druhej strane privedie svet k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Pri tejto transformácii bude ropa a zemný plyn naďalej zohrávať dôležitú úlohu, a preto je naším primárnym cieľom zamerať sa na inovácie v oblasti výroby nízko emisných kvapalných palív.

SAPPO je pripravené spolupracovať so štátnymi inštitúciami ako aj združeniami, ktorých cieľom je implementovať riešenia pre udržateľnú dopravu.

Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobných procesoch

Rafinérsky priemysel bude naďalej znižovať svoju uhlíkovú stopu zo svojich činností a produktov, a preto bude poskytovať občanom a podnikom palivá a iné výrobky, ktoré budú podporovať cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality, a to prostredníctvom využitia svojich technologických know-how a flexibilných infraštruktúr, čím s cieľom čoraz viac využívať nové a nefosílne suroviny, ako sú obnoviteľné zdroje, odpad a zachytený CO₂, a ďalej napredovať pri vývoji a zavádzaní nízkouhlíkových technológií.

Technologická neutralita

Hlavným cieľom SAPPO je prispieť k tomu, aby Slovensko dosiahlo uhlíkovú neutralitu, a to najmä cestou udržateľnej a nákladovo efektívnej dekarbonizácie hospodárstva, ktorá umožní riešenia podporujúce zachovanie technologickej neutrality. Práve zachovanie technologickej neutrality je podľa členov SAPPO kľúčové a je to cesta, ktorú plne podporujeme.

Zachovanie konkurencieschopnosti

Členovia SAPPO budú podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorý je nevyhnutný, ale musí sa uskutočniť tak, aby požadované priemyselné a ekonomické zmeny neboli pre spoločnosť neúmerne zaťažujúce a nebola ohrozená konkurencieschopnosť podnikov EÚ a tisíce pracovných miest. Je preto nevyhnutné, aby prechod na udržateľné technológie nebrzdil hospodársky rast ani neviedol k hromadnému zatváraniu podnikov, čo by pocítila spoločnosť ako celok.

Efektívnosť

Členovia SAPPO budú podporovať technológie smerujúce k redukcii skleníkových plynov, ktoré sú ekonomicky, technologicky a energeticky udržateľné a najefektívnejšie.