Začiatkom roku 1994 podpísali predstavitelia 9 petrolejárskych spoločností pôsobiacich v SR zakladateľskú zmluvu Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu a schválili Stanovy asociácie. V decembri 2021 valného zhromaždenie Asociácie rozhodlo o zmene názvu SAPPO – Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu.

SAPPO je právnická osoba, ktorá je záujmovým združením právnických osôb – obchodných spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním, prepravou, predajom a distribúciou ropy a ropných výrobkov, petrochemickou výrobou, ťažbou, prepravou a skladovaním ropy a ropných výrobkov. Asociácia bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1. marca 1994 podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Asociácia je registrovaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade v Bratislave.

Hlavnými cieľmi Asociácie sú:

  • informovanie o možnosti aplikácie nových technológií v oblasti ropného priemyslu a priemyslu zemného plynu, vodíka a ich podpora s ohľadom na ekonomické, finančné a environmentálne aspekty tohto hospodárskeho segmentu, ako aj trendov služieb spojených s mobilitou,
  • ochrana a vzájomná podpora pri presadzovaní všeobecných etických a hospodárskych záujmov jej členov na úseku ťažby, nákupu, transportu a spracovania ropy, pri nákupe, transporte a odbyte ropných výrobkov, iných palív a pohonných látok (v ďalšom spolu ako „pohonné látky“) vrátane ich marketingu a prezentácie.

Hlavné zásady SAPPO sú:

  • SAPPO nesleduje žiadne politické ciele a nevyvíja nijakú podnikateľskú činnosť. Presadzuje realizáciu záverov a cieľov, ktoré sú spoločné všetkým členom alebo ich prevažnej väčšine.
  • Členské spoločnosti SAPPO kladú dôraz na kvalitu ponúkaných výrobkov a služieb. Dôkazom je, že členovia SAPPO dosahujú veľmi dobré výsledky v kvalite predávaných pohonných hmôt v dôsledku aplikácie vlastného kontrolného systému akosti, neustálej starostlivosti o kvalitu pohonných hmôt, certifikáciu výrobcov, distribútorov i prepravcov a uplatňovanie etických pravidiel SAPPO
  • Etické pravidlá SAPPO vnímajú členské spoločnosti ako svoj etický kódex, ktorým deklarujú verejnosti svoje postoje a normy správania v podnikateľskej stratégii, zamerané na zákazníka a ohľaduplný prístup k ochrane životného prostredia.
  • Dodržiavanie právnych predpisov, ktoré upravujú správanie účastníkov trhu, považujú členské spoločnosti SAPPO za minimum etiky. Dobrovoľne sa zaväzujú správať sa vo svojej podnikateľskej činnosti nad rámec zákonných noriem v zmysle etického kódexu SAPPO