Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu (ďalej len „SAPPO“) ako asociácia združujúca členov zaoberajúcich sa priemyslom výroby, predajom a distribúciou palív predstavuje základné zásady a hodnoty, ktorými sa riadi SAPPO a členovia SAPPO pri svojej činnosti.

Cieľom SAPPO je písomne stanoviť zásady, ktoré prispievajú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spravodlivej a slobodnej hospodárskej súťaži a ktoré smerujú k zabezpečeniu spoľahlivého fungovania a dobrého mena celého sektora.

Publikovaním Etického kódexu chce SAPPO zdôrazniť dôležitosť dobrej praxe a profesionálnej etiky a upozorniť zákazníkov, odberateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, že členovia SAPPO dodržiavajú etické normy a hodnoty a profesionálne pravidlá  najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. Dodržiavanie právnych predpisov. Členovia SAPPO (ďalej len „členovia SAPPO“) dodržujú nielen právne predpisy Slovenskej republiky, právne záväzné akty Európskej únie, ale aj medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, rovnako tak etické zásady ako sú zodpovednosť, integrita, profesionalita, rešpekt, spoľahlivosť, čestnosť, férovosť a transparentnosť.
 2. Podnikanie. Podnikanie členov SAPPO sa riadi zásadami poctivého obchodného styku.
 3. Spoločenská zodpovednosť a životné prostredie. Členovia SAPPO rešpektujú zásady spoločenskej zodpovednosti tak v rovine environmentálnej, ekonomickej, ako aj sociálnej. Zodpovedne sa stavajú k otázkam trvale udržateľného rozvoja a aktívne sa zaoberajú otázkou klimatických zmien a uhlíkovej stopy s cieľom neohroziť potreby budúcich generácií.
 4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Členovia SAPPO zabezpečujú zamestnancom spravodlivé a primerané pracovné podmienky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podporujú vzdelávanie a rovnosť príležitostí, ako aj priaznivé podmienky pri práci. Členovia SAPPO dodržiavajú zásady v sociálnej oblasti, najmä s ohľadom na podporu slobody zhromažďovania a združovania, práva na účasť v odborových organizáciách a kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie, práva rovnosti medzi ženami a mužmi v pracovnoprávnych vzťahoch, rešpektovania pracovného času a minimálnej mzdy, ako aj zákaz detskej práce a ochrany mladistvých pri práci, zákaz nútených alebo povinných prác a zákaz diskriminácie v zamestnaní.
 5. Ľudské práva. Členovia SAPPO dodržujú ľudské práva v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami a odsudzujú ich porušovanie v akejkoľvek forme. Členovia SAPPO dbajú na zachovávanie ľudskej dôstojnosti, ochranu osobných údajov, hmotných a duševných práv osôb.
 6. Verejnoprospešná činnosť. SAPPO podporuje rozvoj lokálnych komunít v rámci našich charitatívnych aktivít s verejnoprospešným cieľom.
 7. Zákaz korupcie. SAPPO a členovia SAPPO odmietajú akékoľvek formy priamej alebo nepriamej korupcie, podvodov a úplatkárstva a rešpektujú právne predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a legalizácie terorizmu.
 8. Hospodárska súťaž. SAPPO a členovia SAPPO podporujú slobodnú, poctivú a spravodlivú hospodársku súťaž a bezpodmienečné dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže. SAPPO a členovia SAPPO odmietajú akékoľvek formy zneužitia hospodárskej súťaže, či už formou nekalého súťažného konania, alebo iného nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže.
 9. Ochrana dobrého mena a integrity. Členovia SAPPO medzi sebou budujú vzťahy založené na integrite, profesionalite a vzájomnom rešpekte.
 10. Podpora rôznorodosti. SAPPO a členovia SAPPO dodržujú pravidlá ochrany spotrebiteľa a podporujú najrôznejšie formy diverzity.
 11. SAPPO a politika. SAPPO je apolitické združenie.