V rámci asociácie pracujú štyri stále pracovné sekcie, ktoré združujú zástupcov členských spoločností SAPPO. Na svojich pravidelných stretnutiach sa venujú aktuálnym pracovným problémom, legislatíve, pripomienkovaniu zákonov vzťahujúcich sa k odvetviu palív a mazív. V čele každej pracovnej sekcie je vedúci volený vždy na jednoročné obdobie tak, aby sa zabezpečila cirkulácia zástupcov všetkých členov v tejto pozícii a zaistilo rovnocenné zastupovanie záujmov všetkých členských subjektov.

Štatút interných orgánov Asociácie

Podľa rozhodnutia číslo: 1/P/2013 z 22. 01. 2013

Článok I: Účel predpisu

Tento štatút upravuje vznik a činnosť stálych pracovných sekcií, ad hoc pracovných skupín a ad hoc komisií pri Slovenskej asociácii palivového priemyslu a obchodu, ktorá je záujmovým združením právnických osôb. (ďalej v texte ako „Asociácia“). Je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia článku VI. a čl. VIII. písm. (xiii) stanov Asociácie.

Článok II: Vznik stálych pracovných sekcií a ad hoc pracovných skupín

Stále pracovné sekcie a ad hoc pracovné skupiny sú vytvárané na základe splnomocňovacích ustanovení článku VI. a článku VIII. písm. (xi) stanov Asociácie. Asociácia zriaďuje štyri stále pracovné sekcie. Pokiaľ členovia Asociácie vznesú požiadavku na vznik nových stálych pracovných sekcií alebo zrušenie existujúcich stálych pracovných sekcií, predstavenstvo Asociácie na svojom zasadnutí rozhodne o ich zriadení resp. zrušení. Predstavenstvo Asociácie rozhoduje na svojom zasadnutí aj o zriadení ad hoc pracovnej skupiny. Takéto rozhodnutie predstavenstva Asociácie musí byť prijaté potrebným počtom hlasov členov predstavenstva v zmysle článku VIII. stanov Asociácie.

Článok III: Štruktúra a činnosť stálych pracovných sekcií

 • Predstavenstvo Asociácie zriaďuje štyri stále pracovné sekcie, ktorými sú:
  • Ekonomická sekcia,
  • HSSE sekcia,
  • Technická sekcia,
  • Sekcia pre mazivá
 • Stála pracovná sekcia a/alebo ad hoc pracovná skupina (ďalej spolu len ako „pracovná sekcia“) sa skladá zo zástupcov jednotlivých členov Asociácie. Každý člen Asociácie je oprávnený do pracovnej sekcie nominovať jedného svojho stáleho zástupcu a alternáta tohto stáleho zástupcu (ďalej spolu len ako „stály zástupca“). Stálych zástupcov pracovných sekcií schvaľuje predstavenstvo Asociácie. V prípade, že nedôjde k schváleniu nominanta, niektorého člena Asociácie, predstavenstvom Asociácie, má tento člen Asociácie právo nominovať nového stáleho zástupcu a/alebo alternáta tohto stáleho zástupcu do predmetnej pracovnej sekcie. Stály zástupca disponuje hlasovacím právom v prípade potreby hlasovania o pracovných otázkach sekcie. V prípade špecifickej odbornej témy alebo rôznorodej agendy je prípustné, aby sa rokovania sekcie zúčastnil i ďalší reprezentant člena Asociácie, ktorý ale nie je oprávnený na zasadnutí pracovnej sekcie hlasovať. Sekretariát Asociácie vedie evidenciu stálych zástupcov za jednotlivých členov Asociácie, vrátane ich e-mailových adries a telefonických kontaktov na nich. V prípade, že niektorý z členov alebo viacerí členovia Asociácie nevyužijú svoje právo nominovať stáleho zástupcu do pracovnej sekcie, pre riadnu činnosť pracovnej sekcie je potrebné, aby pracovná sekcia mala aspoň troch členov. Na čele každej pracovnej sekcie je vedúci pracovnej sekcie, volený z členov pracovnej sekcie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej sekcie, vždy na jednoročné obdobie tak, aby sa zabezpečila cirkulácia predstaviteľov všetkých členov Asociácie v tejto pozícii a zaistilo sa rovnocenné zastupovanie záujmov všetkých členských subjektov, pokiaľ sa členovia pracovnej sekcie nedohodnú inak. Vedúceho pracovnej sekcie v jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca volený z členov pracovnej sekcie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej sekcie vždy na jednoročné obdobie. Vedúci pracovnej sekcie riadi jej činnosť a predkladá spoločné stanoviská a podnety vedeniu Asociácie na vyjadrenie resp. schválenie a to prostredníctvom Kancelárie Asociácie alebo priamo všetkým členom predstavenstva Asociácie s kópiou na výkonného riaditeľa Kancelárie. Pracovná sekcia môže v prípade špecifických alebo vysoko odborných tém prizvať na svoje zasadnutia i odborníkov z externého prostredia.
 • K zániku funkcie vedúceho pracovnej sekcie a/alebo jeho zástupcu dochádza:
  • uplynutím doby, na ktorú bol do funkcie zvolený,
  • zdaním sa funkcie zo strany vedúceho/zástupcu a to s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov,
  • odvolaním zo strany pracovnej sekcie a to zo závažných dôvodov na strane vedúceho/zástupcu, kvôli ktorým nemôže vykonávať svoju funkciu po dobu minimálne šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov (dlhodobá PN, rodičovská a/alebo materská dovolenka a pod.),
  • odvolaním zo strany predstavenstva z dôvodu ukončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu k členovi Asociácie, ktorý ho do pracovnej sekcie nominoval,
  • odvolaním zo strany pracovnej sekcie z dôvodu neplnenia si povinnosti vedúcim/zástupcom, ktoré sú mu zverené v rámci výkonu jeho funkcie, a to najmä ak nezabezpečuje organizáciu a činnosť pracovnej sekcie.
 • Pracovná sekcia rozhoduje v prípade potreby hlasovaním na svojich zasadaniach. Zasadania pracovnej sekcie zvoláva vedúci pracovnej sekcie resp. v jeho neprítomnosti zástupca pracovnej sekcie. Zasadnutie pracovnej sekcie je uznášania schopné len v prípade, ak sa na ňom zúčastnia 2/3 všetkých členovia pracovnej sekcie. V prípade, ak pracovná sekcia nie je uznášania schopná, zvolá vedúci pracovnej sekcie nové zasadnutie tak, aby sa konalo do jedného týždňa odo dňa kedy sa malo konať pôvodné zasadnutie. Rozhodnutie pracovnej sekcie je prijaté, ak s ním súhlasia 2/3 všetkých členov pracovnej sekcie.
 • Stála pracovná sekcia sa schádza minimálne 4 krát ročne. K zvolaniu stálej pracovnej sekcie musí dôjsť i na základe žiadosti aspoň 1/3 stálych zástupcov predmetnej sekcie. Ad hoc pracovná skupina sa schádza operatívne na základe rozhodnutia vedúceho takejto ad hoc pracovnej skupiny v nadväznosti na dôvody, pre ktoré bola zriadená, alebo na základe žiadosti aspoň 1/3 členov ad hoc pracovnej skupiny. Zvolanie zasadania pracovnej sekcie a jeho organizáciu zabezpečuje vedúci pracovnej sekcie v spolupráci s Kanceláriou Asociácie. Z každého zasadnutia stálej pracovnej sekcie, ako aj ad hoc pracovnej skupiny musí byť vykonaný zápis, ktorý zabezpečuje vedúci pracovnej sekcie, pričom údaje týkajúce sa účasti na rokovaní a programu rokovania doplní do návrhu zápisu Kancelária Asociácie. Zápisy odsúhlasujú členovia pracovnej sekcie a ich evidenciu vedie Kancelária Asociácie.
 • Pracovná sekcia môže na zabezpečenie svojej činnosti zo svojich členov ako aj z prizvaných odborníkov pre danú problematiku vytvárať ad hoc komisie. Závery, odporúčania a návrhy ad hoc komisií sú prerokované v pracovnej sekcii. Závery, odporúčania a návrhy pokiaľ majú byť použité mimo Asociácie musí pracovná sekcia postúpiť predstavenstvu, ktoré rozhodne v rámci svojho rozhodovacieho procesu o ďalšom postupe. Aby záver, odporučenie alebo návrh pracovnej sekcie mohol byť postúpený predstavenstvu, musí byť v rámci pracovnej sekcie odsúhlasený všetkými členmi pracovnej sekcie.

Článok IV: Zánik pracovných sekcií

Pracovná sekcia zaniká na základe rozhodnutia predstavenstva Asociácie.

Článok V

Štatút interných orgánov Asociácie bol schválený predstavenstvom Asociácie dňa 22. 01. 2013

Článok VI

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu 23. 01. 2013