Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

keď som písal tento príhovor bol začiatok februára a svet bol niekde inde. Teraz koncom marca, keď výročná správa sumarizujúca minulý rok, ide do tlače, musím spomenúť ako sa za mesiac zmenil náš život. Nastavením som večný optimista a verím, že sa všetko skončí dobre, ale realita dnešných dní mi veľmi v optimizme nepomáha. Nechcem sa venovať geopolitickému rozboru, chcem len spomenúť skutočnosť, že aktuálny konflikt na Ukrajine má zásadný vplyv aj na petrochemický priemysel, ktorého sme profesionálnou súčasťou. V mimoriadnych časoch je našou spoločnou úlohou zaistiť kontinuitu podnikania, a nepretržite zásobovať región energiou, kde prioritnú ťarchu zodpovednosti nesú spoločnosti prevádzkujúce rafinérie. Do výnimočného postavenia sa u nás na Slovensku dostáva spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a jej rafinéria, ktorá je jednou z kľúčových pre bezpečné zásobovanie celého regiónu. Skupina MOL, ktorej je SLOVNAFT členom má dostatočné ropovodné kapacity aj na zabezpečenie dodávok do svojich vnútrozemských rafinérii cez ropovod Adria, ktorý ústí v prístave Omišalj v Jadranskom mori. Treba však povedať, že i napriek tejto bezprecedentnej situácii, je záujmom všetkých členských spoločností našej Asociácie plniť si svoje povinnosti tak, aby zákazníci v čo najmenšej miere pocítili dôsledky tejto neľahkej situácie.

A teraz sa vrátim k téme a zhodnotím rok 2021, keď boli ešte najväčšími témami pandémia koronavírusu a legislatívne opatrenia obsiahnuté v balíčku Fit for 55, smerujúce k splneniu cieľov Green Dealu.  V roku 2021 sme boli opäť svedkami či už čiastočných alebo úplných zatváraní ekonomiky v rôznych oblastiach, čo malo za následok dramatický pokles dopytu po doprave.

O to viac bolo dôležité zabezpečiť spoľahlivé dodávky palív pre transport kľúčových tovarov, podieľajúcich sa na poskytovaní nevyhnutných spoločenských a zdravotníckych potrieb obyvateľstva.

Na druhej strane bolo potrebné uspokojiť zvýšený dopyt po petrochemických surovinách potrebných pre výrobu základných produktov a materiálov počas mimoriadnej situácie či už v zdravotníctve, potravinárstve alebo gastronómii.

Kým v roku 2020 sme na nečakanú situáciu reagovali skôr reaktívne, v roku 2021 sme na základe získaných skúseností postupovali proaktívne. Rýchlo sme prispôsobili výrobný cyklus zmenám v dopyte a tiež sme využili náš flexibilný logistický a distribučný systém aby dodával produkty tam, kde to bolo potrebné.

Popri tom sme aktivovali bezpečnostné protokoly jednak s cieľom ochrániť vlastných zamestnancov aj dodávateľov pred šírením nákazy, ako aj s cieľom zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku všetkých častí výrobno-dodávateľského reťazca pri prípadnom obmedzenom počte zamestnancov.

Pri riešení operatívnych problémov však nezabúdame ani na strategické ciele, ktoré príchodom pandémie nezmizli. Odkedy EÚ predstavila svoj ambiciózny cieľ, stať sa  svetovým lídrom pri riešení globálnej výzvy v oblasti klimatických zmien, stojíme na prahu revolučných zmien a to nielen v petrolejárskom priemysle.

V roku 2021 Európska komisia zverejnila balíček legislatívnych návrhov Fit for 55, ktoré majú viesť k 55% zníženiu európskych emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Pripomínam, že tento cieľ je iba medzi krokom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050, ku ktorému sa EÚ právne zaviazala.

Vízia je jasná, ciele sú stanovené. Akou cestou to však spoločnými silami dosiahneme je zatiaľ veľkým otáznikom.

Naša asociácia víta zverejnenie balíka Fit For 55 a považujeme ho za krok správnym smerom. Samotné návrhy však nielen u nás vyvolávajú určité obavy, pretože v plnej miere neuznávajú zásadný prínos obnoviteľných a nízko uhlíkových kvapalných palív pri dekarbonizácii dopravy.

Ani súčasný prístup zameraný iba na výfukové emisie z nových vozidiel (tzv. Tank-to-Wheel) nezohľadňuje prínos všetkých možných technológií dekarbonizácie, čo znižuje celkový potenciál pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Spravodlivejší sa v tomto ponímaní javí prístup, ktorý zohľadňuje aj uhlíkovú stopu príslušných technológií a palív vo všetkých fázach ich životného cyklu – od ťažby surovín až po ich využitie (tzv. Well-to-Wheel).

Cítime preferenciu elektromobility ako hlavného nástroja na dosiahnutie spomínaných cieľov, ale povedzme si úprimne, že dnes neexistuje žiadna alternatíva ku kvapalným palivám pre leteckú, námornú a diaľkovú nákladnú cestnú dopravu.

Vízia rafinérskeho priemyslu, ako prispieť k spoločnému cieľu, spomína práve dôležitosť využitia celého súboru nástrojov na riešenie klimatických zmien vrátane vodíka, biomasy, odpadov a už niekoľkokrát spomenutých nízko uhlíkových kvapalných palív a produktov.

V tejto súvislosti by som rád spomenul spoločný list šiestich ministrov životného prostredia (V4, Bulharsko, Rumunsko) zaslaný ešte v júli 2020 podpredsedovi EK pánovi Fransovi Timmermansovi ohľadom dokumentu Posúdenie dopadov (oficiálny názov dokumentu –  Impact Assessment) z ktorého citujem: „Posúdenie vplyvu by malo predstavovať niektoré možnosti, ktorými sa môžeme riadiť, ale nemalo by predurčovať naše voľby. Pri posudzovaní možností by mali zohrávať dôležitú úlohu finančné kapacity a konkrétne vnútroštátne podmienky. Nemalo by to vylučovať žiadne technológie, ktoré by mohli byť použité na dosiahnutie cieľa.“

S touto výzvou môžem iba súhlasiť. Hovorí sa, že pri neustále sa meniacom okolitom prostredí, prežijú nie tí najväčší alebo najsilnejší, ale tí, ktorí sa dokážu najlepšie adaptovať na zmeny. My sme pripravení sa meniť a ako zodpovedný partner v oblasti mobility chceme byť súčasťou tohto procesu.

Je preto pre nás mimoriadne dôležité, aby podporné mechanizmy určujúce proces transformácie klimatickej neutrality boli nastavené spravodlivo pre všetky odvetvia a technológie. Som presvedčený, že rozvoj rôznorodosti energií a energetických nosičov poskytne ekonomike flexibilitu, odolnosť a možnosť trhu vybrať si optimálne riešenie pre každý sektor a použitie s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, ktoré patrí nám všetkým.

Na záver chcem všetkým členom, sympatizantom, spolupracovníkom a najmä pracovníkom odborných komisií vrátane dvojčlenného tímu zamestnancov asociácie poďakovať za ďalší profesionálne zvládnutý rok a zaželať veľa optimizmu a síl do ďalšej práce v roku 2022

 

Ľuboš Dinka

                                                                                                                                                                                                                      predseda predstavenstva
SAPPO

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.