Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

1. marca 2019 oslávi Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu 25. výročie svojho vzniku. Je to už štvrťstoročie, počas ktorého sa snažíme spoluvytvárať transparentné, etické podmienky podnikania v oblasti petrolejárskeho obchodu a budovať jeho trvalo udržateľný rámec.

Je to čas, ktorý núti človeka zastaviť sa na chvíľku, zabudnúť na každodenné úlohy a problémy a obzrieť sa ponad rameno času na cestu, ktorou sme spoločne prešli. Cesta to bola dlhá, ale úctyhodná, lemovaná „tŕnistými“ prekážkami aj veľkými výzvami. Bez preháňania však môžem skonštatovať, že vďaka vysokej angažovanosti a odbornosti našich pracovných sekcií bola úspešná. Stali sme sa spoľahlivým, relevantným a odborným partnerom do diskusie pre orgány verejnej správy, pre rôzne medzinárodné organizácie na európskej úrovni ako i pre širšiu verejnosť. Naše odborné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom a podnetom sú žiadané a vysoko cenené a mnohokrát napomáhajú pri formulácií nových smerníc a zákonov resp. ich zmien. Zorganizovali sme tiež množstvo domácich a niekoľko medzinárodných konferencií k aktuálnym témam a problémom v oblasti petrolejárskeho obchodu.

Svet sa neustále mení a my sa meníme s ním. Čoraz viac vnímame diskusiu ohľadom rozvoja alternatívnych palív, či už je to elektrická energia, LPG, CNG alebo vodík. Je možné, že o ďalšie štvrťstoročie už nebudeme diskutovať hlavne o rope, nafte či benzíne, ale skôr o mobilite ako takej, či už ľudí alebo tovarov nech už primárnym zdrojom energie pre ich pohyb bude čokoľvek. Plne si uvedomujeme, že tu nie sme kvôli rope, plynu, elektrine, ale sme tu pre ľudí – našich zákazníkov, klientov, partnerov. Úprimne verím, že akákoľvek oblasť obchodu zostane aj budúcnosti predovšetkým o uspokojovaní potrieb zákazníkov prostredníctvom kvalitných produktov a služieb.

Do budúcnosti však netreba chodiť ďaleko. Veľké výzvy, ktorým musíme čeliť nás čakajú, takpovediac, za rohom.  Vysoko aktuálne na riešenie budú najmä témy obnoviteľných zdrojov energie a problematika kvality palív. Európska únia na základe RED II (Renewable Energy Directive) vyžaduje do roku 2020 v pozemnej doprave dosiahnuť aspoň 10-percentný podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Prípadná rozdielnosť v prístupe k implementácií EÚ smerníc v jednotlivých členských štátov do lokálnych legislatívnych rámcov ohľadom biopalív môže viesť k deformácii medzi jednotlivými trhmi s potenciálne negatívnymi dopadmi. Bude vhodné a potrebné zapojiť sa do diskusie k tejto problematike ako na národnej tak aj medzinárodnej úrovni.

Podobne je to aj pri téme ohľadom kvality palív. EÚ na základe FQD (Fuel Quality Directive) zaväzuje dodávateľov, ktorí uvádzajú svoje produkty do voľného obehu, aby znížili uhlíkové emisie z palív do roku 2020 o 6% voči referenčnej úrovni hodnôt CO2 z roku 2010. Treba upozorniť, že z týchto opatrení vyplývajú rôzne praktické výzvy v podobe súčasných technických, surovinových či technologických  limitov alebo dostupnosti biozložiek druhej a tretej generácie na trhu.

Naša asociácia si plne uvedomuje dôležitosť otázok ochrany životného prostredia ako i potrebu trvalej udržateľnosti podnikania v petrolejárskom priemysle ako aj vývoja v trendoch mobility osôb a tovarov. Aj na riešení týchto výziev pracujú naši odborníci na pravidelných stretnutiach jednotlivých pracovných skupín v rámci SAPPO. Neustále sa snažíme o napĺňanie stanovených cieľov na pozadí spomínaných legislatívnych a technických výziev.

Touto cestou by som sa chcel veľmi rád a úprimne poďakoval všetkým našim kolegom v rámci asociácie za aktívne pôsobenie na rôznych fórach, v pracovných skupinách a neúnavnú mravenčiu prácu. Tiež sa chcem poďakovať aj jednotlivým zástupcom verejnej správy, rôznych organizácií a v neposlednom rade aj našim obchodným partnerom za otvorený, korektný a ústretový prístup. Vážime si vytvorený priestor na odbornú a vecnú diskusiu k zložitým témam, ktoré si vyžadujú našu pozornosť.

Prajem nám všetkým ďalšiu úspešnú a plodnú štvrťročnicu. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť všetky výzvy, ktoré nám toto nadchádzajúce obdobie a sám život priveje do cesty.

 

S úctou,

Ľuboš Dinka

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.