Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

som presvedčený, že pri bilancovaní roku 2020 sa zhodneme na jednom – bol náročný. Celosvetová pandémia ovplyvnila naše súkromné, ako aj pracovné životy dosiaľ nevídaným spôsobom. Veci a činnosti, ktoré sme vždy považovali za samozrejmé, boli odrazu vzácne. Niektorým sa mohlo zdať akoby sa svet zastavil, ale on sa iba zmenil. Dynamicky a nezvratne.

Na jednej strane sme pozorovali ako „lockdowny“ paralyzujú podnikanie v rôznych sektoroch, na druhej strane sme vnímali zrýchľujúcu sa transformáciu ekonomiky, ktorá v budúcnosti zasiahne všetky jej odvetvia.  A to naše – petrolejárske o to dramatickejšie.

Aj preto v roku 2020 Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu pokračovala v plnení svojich cieľov a v trende budovania transparentných a etických podmienok v petrolejárskom odvetví na Slovensku. Aj v podmienkach absencie osobného kontaktu v pracovnej oblasti, jednotlivé pracovné skupiny našej Asociácie aktívne participovali pri posudzovaní rozličných hľadísk legislatívnych návrhov a mali nemalý podiel na vypracovaní odborných stanovísk a analýz k mnohým legislatívnym a technickým podnetom. Naďalej udržujeme a potvrdzujeme našu pozíciu spoľahlivého a odborného partnera pre spoluprácu a intenzívnu diskusiu s orgánmi štátnej a verejnej správy, medzinárodné organizácie, ako aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Konkrétne v roku 2020 sme venovali zvýšenú pozornosť predovšetkým implementácii novely zákona  č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z roku 2019 (s účinnosťou od 1.1.2020), ktorá zaviedla povinnosť podstatného navýšenia podielu bio-etanolovej zložky v automobilovom benzíne s označením E10. Všetky požadované legislatívne zmeny sme akceptovali a v plnom rozsahu splnili. Vďaka predchádzajúcej intenzívnej komunikácii medzi členmi SAPPO, detailnému prediskutovaniu implementácie a snahe o zvýšenie informovanosti verejnosti ohľadom zavádzaného automobilového benzínu E10, bolo jeho uvedenie  na slovenský trh pomerne bezproblémové.

Zároveň sme sa zaoberali rozsiahlou novelou zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorá s účinnosťou od 1.1.2021 priniesla pre dodávateľov palív niekoľko kľúčových zmien, a to najmä vypustenie ustanovení upravujúcich povinnosť označovať pohonné hmoty identifikačnou látkou, ustanovenie jednej sadzby dane pre automobilový benzín a motorovú naftu, a to bez ohľadu na obsah biozložky, ale aj zmenu podmienok pre užívateľský podnik.

Okrem iného, Ministerstvo financií SR v spolupráci so SAPPO, Finančnou správou SR a Colným úradom, po prvýkrát na základe spoločného konsenzu v boji proti daňovým únikom vypracovalo Vyhlášku Ministerstva financií SR č. 441/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu.

Opatrenia prijaté na zastavenie šírenia vírusu dramaticky znížili mobilitu obyvateľstva, od ktorej je rozhodujúca časť nášho odvetvia priamo závislá. Okamžitý, nepredvídateľný a dramatický pokles dopytu po palivách zasiahol celý trh motorových palív. Predpokladáme, že návrat spotreby palív na úroveň z roka 2019 môže trvať aj 2-3 roky v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie u nás ako aj vo svete.

Navyše trendy v doprave smerujúce k alternatívnym palivám stále silnejú. Už to nie je iba Európska únia, ktorá si stanovila v oblasti znižovania emisií naozaj ambiciózne ciele, kde do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov o 55% (v porovnaní s rokom 1990) a tiež dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Aj Čína predstavila ambiciózne plány v oblasti prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, keď do roku 2030 chce zvýšiť podiel nefosílnych palív na viac ako 25% a do roku 2060 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Podobné hlasy počuť aj z USA, kde sa nová administratíva opäť prihlásila k tzv. „Parížskej globálnej klimatickej dohode.“

Dosiahnutie týchto cieľov si vynúti významné investície, nakoľko dekarbonizácia ekonomiky si bude vyžadovať rozsiahle hospodárske a sociálne reformy. Ako zodpovedný partner v oblasti mobility chceme byť súčasťou tohto procesu a je pre nás výzvou využiť nové investičné  príležitosti na modernizáciu v procese transformácie klimatickej neutrality s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, ktoré patrí nám všetkým.

V každej oblasti sa snažíme dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného podnikania nad rámec zákonom stanovených predpisov. Či už hovoríme o etickej stránke nášho podnikania, férovom prístupe k našim zákazníkom, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia a snahe o trvalú udržateľnosť podnikania petrolejárskeho priemyslu.

Ľuboš Dinka

                                                                                                                                                                                                                      predseda predstavenstva

 

    SAPPO

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.