Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

Rok 2022 sa niesol v duchu veľkých neistôt, ktoré zásadne zmenili prostredie, v ktorom podnikáme. Po skončení pandémie a úvodnom optimizme prišiel začiatok konfliktu, ktorý zásadne ovplyvnil stav dodávateľských a logistických reťazcov. Vďaka mimoriadnemu úsiliu našich členov sa aj napriek týmto okolnostiam podarilo celým rokom prejsť úspešne. Naďalej zohrávame kľúčovú úlohu na slovenskom trhu, svoje podnikanie neustále rozvíjame a pripravujeme sa na meniace sa trhové prostredie v súlade s nastúpenými trendami a výzvami, ktoré sú pred nami.

V týchto mimoriadnych časoch je našou spoločnou úlohou zaistiť kontinuitu podnikania, a nepretržite zásobovať región energiou, kde prioritnú ťarchu zodpovednosti nesú spoločnosti prevádzkujúce rafinérie. Aj napriek regulačnému prostrediu, ktorého súčasťou sú sankcie a rôzne mimoriadne dane a poplatky, ktoré sme v minulosti nepoznali, zostáva pre nás kľúčovou úlohou bezpečné zásobovanie celého regiónu, samozrejme za podmienky striktného dodržania všetkých nastavených pravidiel či už zo strany Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

Do výnimočného postavenia sa u nás na Slovensku dostáva spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a jej rafinéria, ktorá má dostatočné ropovodné kapacity kľúčové pre diverzifikáciu zdrojov ropy prostredníctvom dodávok cez ropovod Adria, ktorý ústí v prístave Omišalj v Jadranskom mori. Treba však povedať, že i napriek tejto bezprecedentnej situácii, je záujmom všetkých členských spoločností našej Asociácie plniť si svoje povinnosti tak, aby zákazníci v čo najmenšej miere pocítili dôsledky tejto neľahkej situácie.

SAPPO ako asociácia združujúca najvýznamnejšie spoločnosti operujúce v oblasti palív a mazív prechádza zmenami a flexibilne reaguje na dynamické prostredie. Možno ste ani nepostrehli, ale zmena zasiahla aj samotný názov asociácie. Zo Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu sa stala Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu. Je to zmena iba v jednom slove, ale táto zmena načrtáva, ktorým smerom sa do budúcna uberáme, aj keď tradičný rafinérsky a petrochemický priemysel stále hrá a ešte chvíľu bude hrať kľúčovú rolu v našom podnikaní. Naďalej udržujeme a potvrdzujeme našu pozíciu spoľahlivého a odborného partnera pre spoluprácu a intenzívnu diskusiu s orgánmi štátnej a verejnej správy, medzinárodné organizácie, ako aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Ak môžem stručne porovnať rok 2022 s rokom 2021, faktom je, že kým v roku 2021 sme sa stretávali so zníženým dopytom, naopak, v roku 2022 sme čelili nárazom výrazného zvýšenia dopytu po našich produktoch, a to najmä v prvom polroku, keď neistoty súvisiace s konfliktom na Ukrajine viedli k panickým nákupom, a to ruka v ruke s prudkým nárastom cien pohonných hmôt. Táto situácia kládla vysoké nároky na optimalizáciu a flexibilitu dodávateľsko- odberateľských reťazcov členských spoločností.

Pri riešení operatívnych problémov však nezabúdame ani na strategické ciele, ktoré sú stále aktuálne, aj keď ste mohli mať pocit, že trosku ustúpili do pozadia. Odkedy EÚ predstavila svoj ambiciózny cieľ, stať sa  svetovým lídrom pri riešení globálnej výzvy v oblasti klimatických zmien, stojíme na prahu revolučných zmien, a to nielen v palivovom priemysle.

V roku 2022 pokračovali konzultácie a diskusie k revíziám niektorých európskych smerníc a nariadení predložených Európskou komisiou ako Fit for 55. SAPPO bolo súčasťou diskusií a konzultácií k Riadnemu predbežnému stanovisku SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, revidovanému návrhu nariadenia o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu, návrhu revízie smernice Rady 2003/96/ES o zdaňovaní energetických výrobkov a elektriny.  Čo sa týka návrhu nariadenia EP a Rady pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá sa SAPPO zapojilo do iniciatívy FuelsEurope s cieľom uznania prínosu vozidiel poháňaných nízkouhlíkovými palivami aj po roku 2035. Aj keď v závere roka prišlo k predbežnej medzinštitucionálnej dohode na úrovni EÚ, diskusia o podobe návrhu a úlohe uhlíkovo neutrálnych palív pokračovala aj v úvode roka 2023. Blízka budúcnosť osobných a nákladných vozidiel bude zásadne formovaná aj podobou EURO 7, ktorá by mala platiť v prípade dohody na úrovni EÚ už v roku 2025 pre kategóriu osobných vozidiel. Za SAPPO zastávame názor, že na ceste k bezemisnej doprave by malo byť prioritou podporiť všetky dostupné riešenia, ktoré smerujú k znižovaniu emisií v tomto segmente. Dôkazom tejto skutočnosti sú stratégie v oblasti transformácie odvetvia palív našich členských spoločností s cieľom postupného rozširovania portfólia ponúkaných palív, aj o alternatívy, akými sú CNG, vodík, elektrina, vrátane syntetických palív. Keďže hustota a dostupnosť existujúcej infraštruktúry čerpacích staníc je veľkou výhodou.

 Zároveň sme venovali zvýšenú pozornosť príprave na implementáciu povinnosti monitorovania pohybu zdaneného benzínu a nafty na území SR, ako i medzi členskými štátmi v systéme Excise Movement Control System (EMCS), ktoré je účinné od 13.februára 2023.  V tomto smere sa uskutočnili konzultácie s Ministerstvom financií SR a Finančným riaditeľstvom SR.

Súbežne s prípravou na tzv. rozšírené EMCS sa členovia SAPPO zaoberali aj novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä v súvislosti s ustanovením povinnosti sledovania pohybu biopalív prostredníctvom databázy SK BIO. Počas prípravnej fázy sa členské spoločnosti SAPPO zapojili do jej testovania a následne prebehlo viacero stretnutí so zástupkyňami s SHMÚ s cieľom vyriešenia a eliminácie problémov z aplikačnej praxe pri ostrej prevádzke IS SK-BIO. Hlavným účelom novovytvorenej databázy je primárne sledovanie tokov biopalív, elektronizácia a eliminácia podvodov pri vyváraní tzv. Proof of Sustainability (PoS).

Dnes je pre nás mimoriadne dôležité, aby podporné mechanizmy určujúce proces transformácie smerom ku klimatickej neutralite boli nastavené spravodlivo pre všetky odvetvia a technológie.

Som presvedčený, že rozvoj rôznorodosti energií a energetických nosičov poskytne ekonomike flexibilitu, odolnosť a možnosť trhu vybrať si optimálne riešenie pre každý sektor a použitie s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, ktoré patrí nám všetkým.

Na záver chcem všetkým členom, sympatizantom, spolupracovníkom a najmä pracovníkom odborných komisií vrátane dvojčlenného tímu zamestnancov asociácie poďakovať za ďalší profesionálne zvládnutý rok a zaželať veľa optimizmu a síl do ďalšej práce v roku 2023.

 

 

Ľuboš Dinka

                                                                                                                                                                                                                      predseda predstavenstva
SAPPO