Pri ostatnej novele Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorá bola schválená v Parlamente v novembri 2010 GT zabezpečil presadenie Stanoviska Sappo na rokovaní Výboru NR SR a pléna NR SR. Prijatím dvoch zásadných pozmeňovacích návrhov došlo k výraznej eliminácii navrhovaných predpísaných zložitých kritérií obsahu biozložiek v pohonných látkach, čím bolo umožnené optimálne využitie zdrojov biopalív, ich možnosti a technológie a začlenenia Slovenska na trh motorových palív EÚ bez obmedzenia podnikateľských aktivít.

Stanovisko

K vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 96) Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu konštatuje:

že v rámci medzirezortného pripomienkovacieho procesu sme vyjadrili Stanovisko Sappo k spracovanému návrhu MF SR novely Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý bol následne predložený na rokovanie vlády SR, pričom došlo k akceptácií niektorých pripomienok obsiahnutých v tomto stanovisku. Po oboznámení sa s návrhom novely zákona, ktorý bol postúpený po prerokovaní vo vláde SR  na schválenie do Parlamentu, predkladáme na základe vlastných poznatkov z uplatňovania Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v praxi a na základe stanovísk členských spoločností nasledovné  stanovisko, ktoré bolo prerokované s MF SR.

Odporúčame prijať nasledovné pozmeňujúce návrhy:

1. K čl. II. bod 4

V čl. II bod 4 v §14a) odsek 3 tretia veta a nový text znie:

„Na účely Prílohy č. 1. bioetanolová zložka môže byť vo forme bioetyltercbutyléteru alebo zmesi bioetyltercbutyléteru  a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať minimálny podiel bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1“

Odôvodnenie: Zavedením bioetanolovej zložky ako referenčnej hodnoty posúdenia percentuálneho obsahu biopalív (resp. v iných štátoch územia EU nazývané „biogénny podiel“, resp. „bioetanolový ekvivalent“) je umožnené pridávať do konvenčmých palív rôzne druhy biopalív v objeme, ktorý A)musí zodpovedať iným relevantným predpisom, napr. Vyhláške 362/2010 ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, B)umožňuje optimálne využitie zdrojov biopalív, možností a technológií, C)umožňuje Slovensku začleniť sa na trh motorových palív EU bez obmedzenia. Náš návrh plne zohľadňuje aj sektorové ciele a trajektórie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.  Máme za to, že pôvodná tabuľka č. 2 mala obmedzujúci vplyv na podnikanie v rámci zóny strednej Európy, kde pre slovenský trh by boli predpísané zložitejšie a obmedzujúcejšie kritériá ako inde.

2. K čl. II. bod 10

V čl. II bod 10 príloha č. 1 sa v tabuľke č. 2 vypúšťa tretí riadok a nová tabuľka č. 2  znie:

„Tabuľka č. 2: minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49“

Odôvodnenie: Zavedením bioetanolovej zložky ako referenčnej hodnoty posúdenia percentuálneho obsahu biopalív (resp. v iných štátoch územia EU nazývané „biogénny podiel“, resp. „bioetanolový ekvivalent“) je umožnené pridávať do konvenčmých palív rôzne druhy biopalív v objeme, ktorý A)musí zodpovedať iným relevantným predpisom, napr. Vyhláške 362/2010 ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, B)umožňuje optimálne využitie zdrojov biopalív, možností a technológií, C)umožňuje Slovensku začleniť sa na trh motorových palív EU bez obmedzenia. Náš návrh plne zohľadňuje aj sektorové ciele a trajektórie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.  Máme za to, že pôvodná tabuľka č. 2 mala obmedzujúci vplyv na podnikanie v rámci zóny strednej Európy, kde pre slovenský trh by boli predpísané zložitejšie a obmedzujúcejšie kritériá ako inde.

 

Oznamy

Oznamy