17.6.2019 sa stretli v Prahe zástupcovia Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu („SAPPO“) a Českej asociácie petrolejárskeho priemyslu  a obchodu („ČAPPO“), aby prediskutovali a vymenili si skúsenosti ohľadom kľúčových tém v oblasti vývoja legislatívy, ktorá sa dotýka sektora dopravy a dodávok pohonných hmôt do roku 2030. Hlavné body, ktoré boli pokryté v rámci stretnutia boli najmä: transpozícia RED II, národné integrované energetické a klimatické plány (NECPs), vývoj alternatívnej mobility, dostupné nástroje pre výber daní z minerálneho oleja, potenciálne zavedenie E10 v regióne Vyšehradskej skupiny.

Taktiež spoločne konštatovali, že sa potvrdil veľký prienik tém naprieč regiónom a takáto platforma regionálnej spolupráce a výmeny názorov nad celoeurópskou problematikou dopravného sektora je efektívna. Asociácie sa dohodli na pokračovaní a zároveň sa vyjadrili, že uvedenú platformu majú záujem rozšíriť a zapojiť do diskusie aj zástupcov asociácii z ďalších krajín V4.

Články

Články