Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška č. 310/2017 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Link na slov lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/310/20180101

Články

Články