Vo štvrtok 12. septembra 2013 sa na pôde Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky uskutočnil akt podpisovania zakladateľskej zmluvy Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v znení schválenom vládou Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2013. Vznik Agentúry bol dôsledkom prijatia rozhodnutia  o zmene spôsobu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike.

Správa štátnych hmotných rezerv SR poverila založením Agentúry Spoločnosť pre skladovanie, a. s., v ktorej 100 % vlastníkom akcií je štát. Ďalšími zakladajúcimi členmi Agentúry sa stali vybraní podnikatelia z odvetvia, ktorí sú definovaní zákonom č. 218/2013 Z. z., ktorým vzniká povinnosť v zmysle § 3 uvedeného zákona, zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom Agentúry, a ktorí prejavili záujem stať sa jej zakladajúcimi členmi. Ide konkrétne o tieto spoločnosti: Bennet Oil s.r.o., OMV Slovensko, s.r.o., PROGRESS TRADING, a.s., SLOVNAFT, a.s. Členské spoločnosti SAPPO ako i SAPPO samotné majú svoje zastúpenie i v orgánoch Agentúry a to tak v jej Predstavenstve ako i Dozornej rade. Spôsob voľby zástupcov odvetvia priamo členskou schôdzou Agentúry ponúka legitímny základ na prezentovanie záujmov vybraných podnikateľov, ktorí sú zároveň i členskými spoločnosťami SAPPO a teda umožňuje v zákonom stanovených medziach vyjadriť a uplatniť ich relevantné záujmy pri správe a činnosti Agentúry.

Náklady potrebné na obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob financuje Agentúra z odplaty, ktorú platia vybraní podnikatelia na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob ako aj z externého financovania. Odplata na rok 2014 bola orgánmi Agentúry schválená vo výške 19,65 €/m3, čo predstavuje rovnakú sumu ako v roku 2013, ktorú hradili vybraní podnikatelia vo forme poplatku SŠHR SR. Rozdiel oproti doterajšiemu spôsobu platby je teda jednak v jej názve ako i subjekte, ktorému je poukázaná. Odplata sa teda hradí priamo Agentúre na základe zmluvy uzatvorenej medzi ňou a vybraným podnikateľom.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov ako novokreovaný subjekt prevzala od Správy rezerv úlohy v oblasti obstarávania a udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre potreby ich použitia v stave ropnej núdze, resp. pre potreby ich použitia na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. O svojich aktivitách bude Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov priebežne informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.eosa.sk.

Oznamy

Oznamy