SAPPO v spolupráci s českou Asociáciou (ČAPPO) dlhodobo spolupracuje v oblasti bezpečnosti, čoho výsledkom je niekoľko seminárov zameraných na bezpečnosť na čerpacích staniciach (ČS). Bezpečnostné štandardy boli akýmsi logickým vyústením tejto dlhoročnej spolupráce.

Hlavným cieľom bezpečnostných štandardov je šírenie tzv. „best practice“ s ostatnými hráčmi na trhu bez ohľadu na to či sú členmi SAPPO alebo nie. Bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov, ochrana života, zdravia a majetku by nikdy nemala byť predmetom konkurenčného boja, ale spoločným cieľom všetkých poctivých firiem.

Cieľom nášho štandardu pracovného postupu je popísať všeobecne platné požiadavky pre stáčanie palív do nádrží ČS. Stáčanie pozostáva z príchodu cestného ťahača s cisternou naplnenou motorovými palivami na čerpaciu stanicu, stočením konkrétnych typov palív do príslušných nádrží za súčasného odsatia pár z nádrží naspäť do stáčanej komory v cisterne a po ukončení procesu z odchodu cisterny z ČS.

Táto operácia patrí z hľadiska frekvencie mimoriadnych udalostí medzi najrizikovejšie činnosti pri preprave a manipulácii s palivami. Preto je tento štandard určený pre všetky osoby ktoré sa stáčania zúčastňujú, t.j. pre obsluhu čerpacej stanice a tiež vodiča cisterny. Zahŕňajú jednak požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, ako aj dlhodobé skúsenosti a závery z vyšetrovania mimoriadnych udalostí.

Opomenutie alebo nedodržanie pravidiel uvedených v štandarde môže mať za následok ohrozenie zdravia a života osôb, poškodenie životného prostredia alebo prevádzkovú haváriu.

Tento štandard je len odporúčaním najlepších praktík. Každý prevádzkovateľ ČS sa môže slobodne rozhodnúť do akej miery odporúčania tohto štandardu zahrnie do svojich interných predpisov.

Bezpečnostný štandard SAPPO si môžete stiahnuť tu:

HSSE štandard 1 – Stáčanie palív

 

Oznamy

Oznamy