V uplynulom období došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu pri zabezpečovaní širokej palety úloh Sappo. V tomto smere došlo k zintenzívneniu účasti Sappo a  jeho orgánov na legislatívnom procese pripomienkovaním právnych noriem už na rezortnej úrovni a na realizácii plánu Legislatívnych úloh Vlády SR. Došlo k ďalšiemu prehĺbeniu a aktívnej spolupráci s orgánmi štátnej správy a exekutívou najmä s MF SR, MŽP SR, MH SR, MV SR a orgánov Parlamentu.  V legislatívnej oblasti sme najväčšiu pozornosť sústredili na uplatňovanie Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Nariadenia vlády SR o minimálnom množstve biopalív v pohonných látkach, realizáciu Generálneho zákona o zavedení euro, a s tým spojenou novelou Zákona o registračných pokladniach. Tiež na tvorbu Vyhlášky MŽP SR o kvalite palív, uplatňovanie  Vyhlášky č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, a s tým spojená nutnosť budovania havárijných nádrží. Výrazná aktivita Sappo bola zameraná na presadenie oprávnených požiadavok členských spoločností pri akceptácií palivových kariet v rámci zavedenia elektronického mýta. Orgány Sappo pravidelne hodnotia spolu s Prezídiom Policajného zboru správu o prepadovosti na ČSPL.

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) a Česká asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (ČAPPO) usporiadali dňa 6. novembra 2013 pod svojou záštitou odborný seminár na tému Bezpečnosť na čerpacích staniciach pohonných hmôt.

Prezentácie sú k dispozícii k stiahnutiu.

 

Oznamy

Oznamy