Vážená pani predsedníčka vlády SR,

ako je známe 4. februára 2011 sa predstavitelia členských štátov EÚ stretnú s predsedom Rady EÚ Herman Van Rompuy na summite EÚ pre energetiku. EUROPIA združujúca európske petrolejárske asociácie, ktorej členom je i Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (Sappo), adresovala list predsedovi Rady EÚ s výzvou na riešenie aktuálnych problémov rozvoja rafinérskeho sektora. Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu víta iniciatívu EUROPIA a tiež podporuje význam rafinérskeho odvetvia pri zabezpečovaní agendy EÚ 2020 o energetickej stratégií vrátane pripravovaného balíka infraštruktúry.

Rafinérsky sektor je kľúčovým dodávateľom energie pre hospodárstvo EÚ a energeticky-náročný priemysel a zdieľa obavy Rady pre konkurencieschopnosť na zabezpečenie trvalo udržateľného a cenovo dostupného prístupu k energii a na jeho konkurencieschopnosť a zakotvenie v Európe ako vysoko energeticky-náročného priemyslu.

EUROPIA preto žiada, aby predstavitelia EÚ definovali politický rámec, ktorý zabezpečí pokračujúcu životaschopnosť rafinérskeho sektora v rámci EÚ.

Medzinárodná agentúra pre energiu vyjadruje vo všetkých výhľadoch do roku 2035 predpoklad, že ropa bude naďalej predstavovať takmer 30% primárnej energie a 75% energie v doprave v rámci EÚ.

Rafinérsky sektor EÚ zakotvený na trhu v EÚ poskytuje bezpečný výrobok pre zásobovanie európskych spotrebiteľov a prispieva miliardy EUR pre európsku ekonomiku a obchodnú bilanciu vrátane odvodu daní do národných rozpočtov členských štátov. Tiež prispieva k technologickému rozvoju výrobcov automobilov v EÚ prostredníctvom vývoja pohonných hmôt a je významnou základňou pre rozvoj chemického priemyslu v rámci EÚ.

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo bude trvať niekoľko desaťročí a bude pritom odkázané na využívanie konvenčnej energie počas tejto dlhej cesty.

EÚ má možnosť podporiť domáci rafinérsky sektor, lebo čoraz viac je odkázaná na dovážané výrobky, preto EÚ by mala umožniť neohrozene pokračovať v operáciách na zabezpečenie nevyhnutných investícií do rafinérskeho sektoru EÚ.

Za aktuálne výzvy v tomto smere pre rafinérsky sektor v rámci EÚ považujeme skutočnosť, že:

  • Dochádza k nárastu kumulatívnych nákladov, ktoré sa často prekrývajú v dôsledku navyšovania právnych predpisov na úrovni EÚ a národnej a sektorovej úrovni, čo v konečnom dôsledku má závažný dopad na zabezpečenie konkurencieschopnosti rafinérskeho sektoru v porovnaní s ostatnými regiónmi mimo EÚ. Napríklad v dôsledku prijatej legislatívy EÚ pre zníženie emisií skleníkových plynov, bude rafinérsky sektor EÚ platiť od roku 2013 zvýšené náklady za emisie až o 30%, pretože postupná realizácia prijatých kritérií pri dosiahnutí cieľového zníženia hodnoty emisií do 20% do roku 2020 je vysoko náročná. To by zvýšilo náklady na rafinérsky sektor v EÚ až o 13% a výrazne znížilo marže rafinérií v EÚ v porovnaní s vonkajšou konkurenciou mimo EÚ.
  • Významné zmeny v štruktúre ropných výrobkoch v rámci dopytu EÚ ako je klesajúci celkový dopyt benzínu k nafte podporované nerovnovážnou daňovou politikou hlboko ovplyvňujú petrolejársky priemysel a obchod a bude to viesť z hľadiska dlhodobého rozhodovania k opatrnosti v pokračovaní vynakladania prostriedkov na realizáciu veľmi náročných investícií v rámci EÚ.

Záverom možno konštatovať, že ozdravený rafinérsky sektor v rámci EÚ bude naďalej patriť medzi zásadné sektory pre rozvoj hospodárstva EÚ. Vyjadrujeme presvedčenie, že vedenie EÚ bude s predstaviteľmi hláv členských štátov EÚ definovať politický rámec pre naplnenie vyššie uvedených výziev adresovaných EUROPIA v liste predsedovi Rady EÚ Hermanovi Van Rompuy.

Vážená pani predsedníčka, obraciame sa na Vás so žiadosťou podporiť na rokovaní Európskeho summitu 4. februára 2011 výzvu EUROPIA.

Oznamy

Oznamy