Nakoľko je v záujme Asociácie, aby všetky jej aktivity boli vykonávané v súlade s aktuálne platnou legislatívou v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, s platnosťou od 8.3.2023 predstavenstvo SAPPO rozhodlo (rozhodnutie číslo 1/P/2023 z 08. marca 2023) o vydaní novej Internej smernice SAPPO o ochrane hospodárskej súťaže. Touto internou smernicou sa vymedzujú pravidlá, konanie a mechanizmy predchádzania kolúzii a konaniam potenciálne vedúcim k porušeniam hospodárskej súťaže a zároveň upravuje aj postupy  zabezpečujúce dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Interná smernica je dostupná pre všetkých členov SAPPO na intranete SAPPO, ktorí sú povinní sa s ňou oboznámiť a dodržiavať ju.

Články

Články