Dňa 10. februára 2011 sa uskutočnilo spoločné rokovanie ekonomicko-legislatívnej, technickej a HSE sekcie Sappo, ktoré prerokovalo vpis legislatívnych noriem z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011, čerpanie rozpočtu za rok 2010, uplatňovanie Vyhlášky MŽP SR o kvalite palív, plnenie novely Nariadenia vlády SR o biopalivách, plnenie Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, prípravu koncepcie energetickej politiky na obdobie 20 rokov, informáciu o summite Rady EÚ o energetike dňa 4. februára 2011, prípravu VZ Sappo dňa 15. apríla 2011, prípravu Kolkárskeho turnaja Sappo, výsledky štatistického predaja pohonných látok a poskytovaných služieb na ČSPL za  rok 2010, výsledky štatistiky mimoriadnych udalostí na čerpacích staniciach, informáciu o zasadaní pracovnej skupiny na Prezídiu HaZZ k novelizácii vyhlášky 96/2004 o havarijných nádržiach.

Rokovanie otvoril M. Kollár, generálny tajomník Sappo a privítal prítomných a tiež zástupcu MH SR J. Olexu, ktorý bol prizvaný k prerokovaniu bodu 6. Na základe konsenzu predsedov sekcií Sappo viedol spoločné rokovanie GT M. Kollár a jednotlivé body v spôsobnosti sekcií uvádzali predsedovia sekcií.

Prijaté závery k jednotlivým bodom:

 • Sekcie Sappo zapracujú úlohy vyplývajúce z predloženého výpisu legislatívnych noriem do Plánov práce jednotlivých sekcií.
 • Z vyjadrenia členských spoločností bolo konštatované, že prijatá Vyhláška MŽP SR o kvalite palív je bez problémov realizovaná na čerpacích staniciach a nie je potrebné v súvislosti so stanovenými percentami primiešavania biozložiek v súčasnosti označovať na výdajných stojanoch, že pohonná látka obsahuje v nafte a benzíne prímes biozložiek, nakoľko túto povinnosť je potrebné zabezpečiť až s prímesou bioetanolu v benzíne nad 5% a s prímesou biozložky v nafte nad 7%.
 • Je predpoklad, že stanovené percento 3,8%eo primiešavania biozložiek do pohonných hmôt   za rok 2010 bude splnené.
 • Bolo konštatované na základe vyjadrenia členských spoločností, že došlo k plynulému nábehu  pri uplatňovaní novely zákona o spotrebných daniach. Ostávajú otvorené problémy v otázke plnenia § 14a) odstavec 7a 8 z hľadiska zabezpečovania zasielania sprievodných dokumentov vo vzťahu k Colnici, uplatňovania pokút. V tomto smere vyhodnotiť spolu s MF SR a Colným úradom efektívnosť zabezpečenia informačného systému a sprievodných dokumentov.
 • Hlavné cieľe pripravovanej novej energetickej politiky v SR do roku 2030 sú:
  – energetická bezpečnosť SR
  – konkurencieschopnosť
  – trvalo udržateľný rozvoj
 • Cieľe budú zamerané najmä na:
  – zdroje ropy, dovoz, vývoz, priame použitie
  – súčasný stav v zásobovaní ropou
  – diverzifikáciu ropy a dopravných trás
  – scenár vývoja spotreby ropy, vybraných produktov, predaj a spotreba motorových palív
  – prepravu ropy, stanovenie taríf
  – zabezpečenie dostatočného množstva ropy v časovom horizonte 20 rokov
  – priority v oblasti dodávok ropy
  – rozvojové plány a investičné zámery
  – budovanie a udržiavanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov
  – navrhované legislatívne, technické, obchodné opatrenia na dosiahnutie cieľov.
 • Generálny tajomník informoval, že v koordinácií s EUROPIA bol zaslaný list predsedom jednotlivých vlád, ktorí sa zúčastnili na summite Európskej Rady s výzvou na riešenie aktuálnych problémov rozvoja rafinérskeho sektora, ktorý je kľúčovým dodávateľom energie pre hospodárstvo EÚ, pričom zdieľame obavy Rady pre konkurencie schopnosť na zabezpečenie trvalo udržateľného a cenovo dostupného prístupu energií a na jeho konkurencieschopnosť a zakotvenie v Európe ako vysoko energeticky náročného priemyslu. Preto EUROPIA a  národné asociácie požiadali predstaviteľov EÚ, aby definovali politický rámec, ktorý zabezpečí  pokračujúcu životaschopnosť rafinérskeho sektora v rámci EÚ. V tomto smere boli predostreté  aktuálne výzvy pre rafinérsky sektor a jeho ozdravenie v rámci EÚ tak, aby naďalej mohol patriť medzi zásadné sektory pre rozvoj hospodárstva EÚ.
 • Dňa 11. marca 2011 sa uskutoční 12. ročník turnaja v kolkoch Sappo, ktorý sa bude konať  v kolkárni na Turčianskej ulici v Bratislave.
 • Predsedníčka sekcie HSE G. Chaternuchová informovala o stretnutí pracovnej komisie na Prezídiu HaZZ spojené s prípravou novely vyhlášky o havarijných nádržiach, pričom je zámer, aby Vyhláška bola spracovaná podľa jednotlivých priemyselných oblastí, pričom čerpacie stanice budú mať samostatnú časť. Práce na príprave Vyhlášky budú ukončené do konca roka 2011, pričom pracovná skupina uvíta akékoľvek  návrhy z členských spoločností zamerané na skvalitnenie jej obsahu.

Dňa 10. februára 2011 rokovala sekcia mazív, rokovanie viedol jej predseda J. Zpěvák. Sekcia prerokovala nasledovný program: výpis legislatívnych noriem z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011, čerpanie rozpočtu Sappo za rok 2010, príprava VZ Sappo dňa 15. apríla 2011, príprava štatistiky o mazivách, informácia generálneho tajomníka Sappo o spoločnom rokovaní na Recyklačnom fonde, prerokovanie žiadosti o prijatie spoločnosti Total za pridruženého člena Sappo, zabezpečenie účasti na 12. ročníku Kolkárskeho turnaja Sappo dňa 11. marca 2011.

Rokovanie viedol jej predseda J. Zpěvák.

Závery z rokovania:

 • Sekcia mazív zapracuje Výpis legislatívnych noriem z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 do plánu práce sekcie.
 • Generálny tajomník informoval o spoločnom rokovaní s riaditeľom Recyklačného fondu p. Liškom, ktorého obsahom bola realizácia záverov  z rokovania sekcie Sappo dňa 16. novembra 2010 týkajúca sa zabezpečenia užšej spolupráce s Recyklačným fondom v otázkach poskytovania štatistických výsledkov, riešenia problematiky odpadov  plastových a kovových sudov. Bolo dohodnuté, že odborný pracovník Recyklačného fondu sa zúčastní rokovania sekcie mazív. Zástupca Recyklačného fondu podrobne informoval o prijatej legislatíve i o možnostiach recyklácie alebo likvidácie plastových ale najmä kovových sudov. V súčasnosti existuje legislatívna úprava o možnosti vývoze tohto odpadu a jeho spracovania  v rámci členských štátov EÚ. Tiež prisľúbil spoluprácu pri optimalizácií  výsledkov spracovanej štatistiky  mazív Sappo. V rámci rozpravy k spolupráci s Recyklačným fondom s konkrétnymi námetmi vystúpili všetci členovia sekcie.
  J. Kováčová, OMV, informovala o platnosti Zákona o drevených obaloch a z toho vyplývajúcich úloh pre členské spoločnosti a bude naďalej garantom za Sappo riešenie problematiky recyklácie alebo likvidácie plastových a kovových sudov.
 • Generálny tajomník informoval o rokovaní s predstaviteľom spoločnosti Total, ktorá prejavila záujem o pridružené členstvo v Sappo. Sekcia prerokovala písomnú prihlášku spoločnosti Total za člena Sappo a odporúča predstavenstvu prerokovať predmetnú prihlášku.

Články

Články