Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška č. 197/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.

Link na slov-lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/197/20180701

 

SAPPO

Články

Články