bola zverejnená vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. marca 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

link na Slov-lex:

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Články

Články