Memorandum o porozumení podpísali dňa 20. mája 2013 Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SjF STU).

Memorandum o porozumení medzi SjF STU a SAPPO (ďalej len „Memorandum“) zakladá priestor pre spoluprácu medzi zmluvnými stranami na vytvorenie podmienok pre ďalšie zvyšovanie presnosti merania a vyhodnocovania prirodzených úbytkov a prírastkov pohonných hmôt pre motorové vozidlá, ďalej zvyšovanie presnosti súvisiacich meraní teploty, prípadne ďalších zodpovedajúcich vplyvových veličín. Týmto prístupom sa vytvárajú predpoklady pre zamedzenie nezákonnej výroby a obchodovania s pohonnými hmotami.

„Zámerom nášho partnerstva je tak dosiahnutie pružnej a odbornej spolupráce na poli výchovy a vzdelávania najmä vo veci technológie výroby, spracovania a súvisiacich meraní pre pohonné hmoty ako i odovzdávanie aktuálnych poznatkov z praxe vo vzdelávacom procese“

zhodli sa Ing. Igor Janok, predseda predstavenstva SAPPO a prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, dekan SjF STU.

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom informovaní sa o nových situáciách a trendoch ako aj spoluorganizovaní odborných školení a iných formách spolupráce vyplývajúcich z potrieb aplikačnej praxe. Z dôvodu komplexnej povahy tejto problematiky zmluvné strany uznávajú, že plnenie tohto Memoranda a s tým súvisiace postupy budú podliehať hodnoteniu za účelom zabezpečenia jeho efektívnosti.

Kontakt pre ďalšie informácie:
E-mail: riaditel@sappo.sk
Tel.: 00421 2 582 396 40

Oznamy

Oznamy