Priložená tabuľka má výlučne informatívny charakter a slúži jednotlivým právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré uvádzajú na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely, pre uľahčenie výpočtu energetického podielu biopalív v pohonných látkach uvádzaných na trh pri plnení si svojich zákonných povinností podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nemá právne záväzný charakter, avšak jej obsah a forma je s Ministerstvom hospodárstva SR odkonzultovaná a akceptovaná pre daný účel. SAPPO nie je prijímateľom týchto údajov a nezodpovedá za nesprávne vyplnenie údajov v priloženej tabuľke zo strany jednotlivých/povinných subjektov, ani za nedoručenie alebo za oneskorené doručenie údajov oprávnenému subjektu (Ministerstvu hospodárstva SR), ako ani za ďalší postup v procese plnenia ich zákonných povinností v danej oblasti.