CNG (Compressed Natural Gas) alebo „stlačený zemný plyn“ je bežný zemný plyn z rozvodnej siete, ktorý sa pre použitie ako pohonná látka stláča kompresorom v plniacej stanici CNG pri tlaku 200 barov a v tejto stlačenej forme už ako CNG sa plní do tlakových nádob vozidiel. CNG  sa skladá prevažne z metánu (okolo 95%) a vyšších uhľovodíkov s malou prímesou inertných plynov. CNG dosahuje vyššiu energetickú účinnosť, a to aj vďaka vysokému oktánovému číslu, ktoré sa blíži k hodnote 130. Kvalita CNG je upravená v norme STN EN ISO 15403-1.

Označovanie CNG

V zmysle platnej Európskej legislatívy sú všetky členské štáty povinné označovať výdajné stojany na čerpacích staniciach jednotným symbolom. Táto skutočnosť súvisí s plnením environmentálnych požiadaviek na znižovanie emisií CO2 z pohonných látok a podporou rozvoja používania alternatívnych palív. Medzi alternatívne palivo sa radí aj CNG, keďže pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia menej škodlivín, oxidu dusíka NOx oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM a karcinogénnych látok.

 

 

 

CNG sa na čerpacích staniciach označuje symbolom kosoštvorca a písmenami CNG.