LPG (Liquified Petroleum Gas) alebo „skvapalnený ropný plyn“ je plyn, ktorý sa získava ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Stlačením a ochladením sa skvapalňuje, čím sa jeho objem výrazne zmenší. LPG je zmes uhľovodíkových plynov tvorená propánom a butánom, t. j. nasýtenými uhľovodíkmi  C3 a C4 a používa sa ako pohonná látka do automobilov. Kvalita LPG je upravená v norme STN EN 589.

Vlastnosti LPG sú veľmi podobné benzínu čo je hlavným dôvodom pre jeho využitie v pohone osobných automobilov. LPG je palivo s veľmi dobrými spaľovacími vlastnosťami. V našich klimatických podmienkach sa používajú letná a zimná zmes v závislosti na časovom období v kombinácii s priemernými teplotami. Letná zmes tvorí 40 % propánu a 60 % butánu, zimná 60 % propánu a 40 % butánu.

Označovanie LPG

V zmysle platnej Európskej legislatívy sú všetky členské štáty povinné označovať výdajné stojany na čerpacích staniciach jednotným symbolom. Táto skutočnosť súvisí s plnením environmentálnych požiadaviek na znižovanie emisií CO2 z pohonných látok a podporou rozvoja používania alternatívnych palív, medzi ktoré sa radí aj LPG. LPG má priaznivejšie parametre z pohľadu z pohľadu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.  Úspora CO2 voči tradičným palivám predstavuje 20%, úspora NOx voči naftovým motorom je 74%. LPG výrazne znižuje tvorbu tuhých emisií (sadze, dym, prach).

LPG sa na čerpacích staniciach označuje symbolom kosoštvorca a písmenami LPG.