Motorová nafta je palivo pre vznetové motory s vnútorným spaľovaním. Vznetové motory majú v porovnaní so zážihovými lepšiu účinnosť a vyšší merný objemový výkon, preto sa používajú v nákladnej doprave, poľnohospodárskych strojoch a pod. Motorová nafta alebo diesel, plynový olej, či iba nafta, je kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných uhľovodíkov a ďalších prídavných látok. Obvyklý počet atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhľovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi 9 až 22.

Nafta sa najčastejšie vyrába hydrogenizáciou frakcií z destilácie ropy, obvykle pri teplotách 160 – 370°C. Nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v norme EN STN 590, jedná sa o bezsírne palivo  s obsahom síry do 10 ppm, pričom jej nevyhnutnou zložkou musí byť aj biopalivo.

Kvalita nafty sa vyjadruje cetánovým číslom, ktoré vyjadruje jej vznetovú kvalitu. Cetánové číslo teda predstavuje paralelu k oktánovému číslu pre automobilové benzíny. Čím vyššie cetánové číslo nafta má, tým má lepšiu spaľovaciu charakteristiku. Motor s priamym vstrekovaním v tomto prípade lepšie štartuje, má lepší výkon, tichší a hladší chod a tiež výfukové plyny obsahujú menej nežiadúcich splodín nedokonalého horenia. Vďaka lepšiemu výkonu klesá aj spotreba pohonných látok. To vše vedie k znižovaniu záťaže životného prostredia.

Aj do nafty, podobne ako do automobilových benzínov, sa pridávajú v malom množstve prídavné látky, tzv. aditíva, ktoré zlepšujú jej vlastnosti. Obvykle sa pridávajú aditíva, najmä:

  • na zabezpečenie nízkoteplotných vlastností; táto prísada sa pridáva sezónne v zimnom a prechodnom období
  • na zvýšenie cetánového čísla
  • protipenivostná prísada.

 

Dôraz na kvalitu používanej nafty v automobiloch treba klásť predovšetkým v zime, keďže nafta môže na rozdiel od automobilového benzínu zatuhnúť. Benzín obsahuje ľahké uhľovodíky, ktoré majú veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti, takže pri automobilových benzínoch zamŕzanie nehrozí. Nafta je ťažšia, obsahuje dlhšie reťazce nerozvetvených uhľovodíkov (parafínov) pre zabezpečenie dobrých spaľovacích vlastností, ktoré však majú tú vlastnosť, že pri nízkych teplotách vytvárajú kryštály ktoré spôsobujú „zamŕzanie“.

Výrobcovia nafty preto od polovice novembra až do konca  februára vyrábajú tzv. zimnú naftu. Keďže rafinérie sú na túto skutočnosť pripravené a včas vyrábajú naftu so zimnou kvalitou, je len na predajcovi, aby takúto naftu nakúpil včas, čím sa predíde problémom so „zamŕzaním“ nafty. aby sa predišlo problémom so štartovaním a chodom motora pri nízkych teplotách. Súčasne sa odporúča, aby prevádzkovateľ čerpacej stanice pred zimným obdobím odkalil nádrž na naftu. Keďže nafta predávaná na čerpacích staniciach obsahuje biopalivo FAME, ktoré je hygroskopické, odporúča sa takúto naftu skladovať maximálne 3. mesiace, keďže pri dlhodobejšom skladovaní dochádza k starnutiu paliva, zvýšeniu obsahu vody a tým môže dôjsť k znehodnoteniu nafty.

Rozdelenie nafty podľa obsahu biopaliva a označovanie nafty

V zmysle platnej Európskej legislatívy sú všetky členské štáty povinné označovať výdajné stojany na čerpacích staniciach jednotným symbolom. Táto skutočnosť súvisí s plnením environmentálnych požiadaviek na znižovanie emisií CO2 z pohonných látok, pričom tieto požiadavky plnia členské spoločnosti SAPPO, najmä prostredníctvom primiešavania biopalív do fosílnych palív.  Ako biopalivo v nafte sa v súčasnosti v podmienkach SR používa najmä biodiesel, ktorým sa rozumie ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku, tzv. FAME. Ďalšie biopalivo, ktoré sa používa, je hydrogenačne rafinovaný olej rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, tzv. HVO.  V podmienkach SR sa na čerpacích staniciach v súčasnosti predáva len nafta s obsahom biopaliva s objemom FAME maximálne 7%. Objem biopaliva v nafte upravuje príslušná legislatíva SR ako i norma kvality STN EN 590.

Označenie pre naftu sa skladá z písmena B, čo znamená biopalivo FAME a čísla vyjadrujúceho jeho maximálny percentuálny objem.

Symbol B7 označuje naftu, ktorá obsahuje objem biopaliva maximálne 7%.